Monday, October 8, 2012

Zhīzhū dǒng tāmen de yìsi. Yīnwèi May biéde bànfǎ, zhīzhū zhǐ hǎo it to me. Zai Lu Shang is me de,

Learn Chinese Online Mandarin Course with CLO Blog Archive CLO_187: Marrying a Spider
Zhi1zhu1 ting1dao4 ma3yi3 the service i2da2 hou4, ta1 jue2de zhe4 shi4 yi1ge hen3 da4 de wen4ti2. Ta1 Suo3yi3 jue2ding2 zhao3 qi2ta1 de lao3po2. Jie1 xia4 lai2, ta1 kan4 jian4 zhi1 yi1 zhang1lang2. Ta1 wen4 zhang1lang2 shuo1: "Ni3 xiang3 yao4 gen1 wo3 jie2hun1 ma?"
Zhi1zhu1 jue2de zhang1lang1 shuo1 de dui4, suo3yi3 ta1 you4 ji4xu4 zhao3 bie2ren2 lai2 dang1 ta1de lao3po2. Hou4lai2, ta1 kan4dao4 le yi1 zhi1 zhi1 yi1 cang1ying2 gen1 wen2zi zheng4zai4 chi1fan4. Ran2hou4 zhi1zhu1 gen1 ta1men shuo1: "Wo3 zheng4zai4 zhao3 lao3po2. Ni3men shei2 xiang3 yao4 gen1 wo3 jie2hun1 ma? "
Cang1ying2 the i2da1 "Wo3men gen1 ni3 zhang4 de bu4 yi1yang4. Wo3men hui4 fei1, ke3shi4 ni3 you4 bu2 fei1 hui4. Wo3men chi1 de dong1xi1 ye3 bu4 yi1yang4. Wo3men zai4 yi1qi3 yi1ding4 bu2 hui4 kuai4le4. "
Zhi1zhu1 dong3 ta1men de yi4si. Yin1wei4 mei2 bie2de ban4fa3, zhi1zhu1 zhi3 hao3 the i2jia1. monster truck games Zai4 the i2jia1 de lu4 shang4, ta1 kan4dao4 zhi1 yi1 hen3 piao4liang4 de zhi1zhu1. Ta1 gen1 na4 zhi1 zhi1zhu1 shuo1: "Ni3 shi4 wo3 jian4 guo4 zui4 mei3li4 de zhi1zhu1. Ni3 xiang3 yao4 gen1 wo3 jie2hun1 ma? " monster truck games
Zhīzhū tīngdào mǎyǐ de the IDA Hou, Shi Zhe juéde ta da yīge When the cement. Assume Suǒyǐ juédíng zhǎo qítā de lǎopó. XIA Jie Lai, Yi Zhi Jian Ta Kan zhāngláng. Ta Shuo Wen zhāngláng "Nǐ xiǎng wǒ jiéhūn their gen ma?"
Zhīzhū juéde zhānglāng Shuo de DUI, you jìxù zhǎo suǒyǐ Ta Lai Dang biérén lǎopó Tade. Hòulái, kàndào le Ta Yi Zhi Yi Zhi gen era cāngyíng zhèngzài Maifan. Ránhòu zhīzhū gen tāmen Shuo: "Wǒ zhèngzài zhǎo lǎopó. Shei Nǐmen their xiǎng gen wǒ jiéhūn ma? "
Zhīzhū dǒng tāmen de yìsi. Yīnwèi May biéde bànfǎ, zhīzhū zhǐ hǎo it to me. Zai Lu Shang is me de, Ta Yi Zhi Hen kàndào piàoliàng de zhīzhū. Zhīzhū gen TA and Zhi Shuo: "Nǐ wǒ Shi Zui Jian Guo Meili de zhīzhū. Nǐ xiǎng wǒ jiéhūn their gen ma? "
Site / Theme by Voloer Group - www.voloer.com

No comments:

Post a Comment